6 ਤੋਂ 36 ਸਥਾਨਕ ਲਈ BUMTUM ਬੇਬੀ ਸਲੀਮ ਟ੍ਰਿਮ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟ੍ਰੀਮ/ਪ੍ਰੈਮ, ਰੀਕਲਾਈਨਿੰਗ ਕ੍ਰਿਕੇਸਟ, ਨਿਆ ਮੈਦਾਨ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਪਲਟ ਲਈ ਉਲਟ ਹੈਂਡਲਬਾਰ (ਗ੍ਰੇਕ)

6 ਤੋਂ 36 ਸਥਾਨਕ ਲਈ BUMTUM ਬੇਬੀ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਸਟ੍ਰੀਮ ਸਟ੍ਰੀਮ/ਪ੍ਰੈਮ, ਰੀਕਲਾਈਨਿੰਗ ਕ੍ਰਿਕੇਸਟ, ਨਿਆ ਮੈਦਾਨ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਪਲਟ ਲਈ ਉਲਟ ਹੈਂਡਲਬਾਰ (ਗ੍ਰੇਕ)


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *