6 ਤੋਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ BUMTUM ਬੇਬੀ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਸਟ੍ਰੋਲਰ/ਪ੍ਰੈਮ, ਰੀਕਲਾਈਨਿੰਗ ਬੈਕਰੇਸਟ, ਨਿਆਣਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਉਲਟ ਹੈਂਡਲਬਾਰ (ਗ੍ਰੇ)

{ਇਸ ਆਈਟਮ ਬਾਰੇ}