6 ਤੋਂ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬੁਮਟਮ ਬੇਬੀ ਸਲਿਮ ਟ੍ਰਿਮ ਸਟ੍ਰੋਲਰ/ਪ੍ਰੈਮ, ਰੀਕਲਾਈਨਿੰਗ ਬੈਕਰੇਸਟ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਹੈਂਡਲਬਾਰ (ਲਾਲ)

{ਇਸ ਆਈਟਮ ਬਾਰੇ}