6 മുതൽ 36 മാസം വരെ ബംടം ബേബി സ്ലിം ട്രിം സ്‌ട്രോളർ/പ്രം, ചാരിയിരിക്കുന്ന ബാക്ക്‌റെസ്റ്റ്, കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും റിവേഴ്‌സിബിൾ ഹാൻഡിൽബാർ (ഗ്രേ)

{ഈ ഇനത്തെക്കുറിച്ച്}